Podmiot prowadzący stronę internetową okucia-sklep.pl jest firma
Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.j
30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000880911, NIP: 677-233-82-80, REGON: 121084575

ADRES DO REKLAMACJI:

SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE
UL. LUBELSKA 32E
10-406 OLSZTYN
 
Oferta
Sklep internetowy karcherstore.zasadaauto.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie proponowane przez Sklep elementy są fabrycznie nowe. Większość asortymentu posiada gwarancję producenta.

Ceny
Ceny towarów znajdujących się w sklepie okucia-sklep.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


Składanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@okucia-sklep.pl.
 • Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji i informacji o składanych zamówieniach.
 • W chwili potwierdzenia zamówienia dojdzie między Sklepem a Zamawiającym do zawarcia umowy sprzedaży produktu.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sklep na stronie sklepu. Poza formularzem przyjmujemy zamówienia także w formie pisemnej i telefonicznej.
 • Informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.
 • W przypadku płatności za pobraniem warunkiem realizacji jest podanie numeru telefonu Kupującego.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, celem podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.
 • Zamówienia nie zostaną przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu błędnych lub niekompletnych danych.
 • Zakupione towary zostaną dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówień.


Zastrzeżenia
Sklep zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
 • wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

O podejmowaniu powyższych działań Klienci będą informowani poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.


Transport przesyłek

 • Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub InPost.
 • Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.
 • Koszt wysyłki towarów kurierem FEDEX – 24,6 zł brutto przedpłata, 24,6 zł brutto pobranie
 • Koszt wysyłki towarów kurierem InPost – 18 zł brutto, 20 zł brutto pobranie
 • Koszt wysyłki towarów do paczkomatów InPost – 15 zł brutto


Formy płatności
Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • za pobraniem – Kupujący płaci kurierowi przy odbiorze towaru.
 • przelewem - w formie przedpłaty na konto bankowe.


Termin dostawy

 • Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności  towarów objętych zamówieniem Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji. Może on zmienić zamówiony towar, anulować całość zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania.

 
Opis procedury reklamacyjnej:

 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem okucia-ol@zasadaauto.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za towar (płatności za usługę "transport" nie jest zwracana).
Nie zwracamy kosztów transportu.
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@karcherstore.zasadaauto.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres podany jako adres do reklamacji.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień.
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący(konsument):

Brak odstąpienia od umowy:
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
Sprzedający oświadcza iż dostarczony towar jest nowy, bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Uwaga: Kupujący powinien bardzo dokładnie sprawdzić stan przesyłki i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub nie zgodności liczby paczek z liczbą na liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia paczki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenia nastąpiło w czasie przewozu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia osoby za to odpowiedzialnej, w szczególności spedytora.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Gwarancja

 • Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 • W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

Ochrona danych osobowych Zamawiających/Kupujących

 • Wszelkie dane osobowe Zamawiających/Kupujących uzyskane w ramach działalności sklepu są poufne.
 • W żadnym wypadku ani żadnej formie nie będą one ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Klienci Sklepu maja prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich korygowania.
 • Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep zastrzega, że treść Regulaminu może ulec zmianie. W takim przypadku na stronie internetowej sklepu zamieszczona zostanie wiadomość o zmianie Regulaminu, obejmująca zestawienie zmian. Wiadomość o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej sklepu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu i będzie się utrzymywać na stronie przez okres co najmniej kolejnych 14 dni.